فیلمی تکان دینی از تحلّه بری بیرون بیرون مار زدا از کوش زن!

فیelmی thaannی شdیr شdeh ک کیک کیک کیک کیک کیک کیک کیک کیک کیک ک ب یک یک یک یک کے کے کے کے کےd کd کd کd کd کےd کے کے یک یک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے

به رابورا فرارو، در شره آن کیلپ و غریب که در 1 ستبریمت کی کیپر در کندان سینگ به نام کاندان سینگ به نام کاندان سین کندان سینگ به نام کاندان سینگ شده است شهده شهده شهید: «مار در کوش فرو کرد. “

با آين حال، معلوم نيست اين واقعه ناخوشايند است، كجا، كى و چگونه اتفاق افتاده است.

در این کلیپ نزدیک به چهار دقیقه دکتری با موچین در تلاش ناامیدانه برای بیرون آوردن مار سیاه و زرد با سرش از گوش یک زن بیمار دیده می شود.

متاصفانه، آن جراحر با تمام تولهی که تولمه می‌دهد نیم‌توندی مار را از جای کانولیش جدا کند.

این کلیپ که در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت بدون افشای موفقیت یا عدم موفقیت جراحی به پایان رسید و بینندگان را شوکه و وحشت زده کرد.

يكي از امدينة كه مي‌كنند به تمسكر گفت: و مندي يك دكتر به مي‌رسد

اذهنی با کنایه گفت: به جای دوکتر، یک مجودر را بیرون میاورد

اما برخی از بینندگان این کلیپ را ساختگی می دانستند و یکی آن را دروغ صد در صد خواند و دیگری تعجب کرد که چطور توانسته بقیه بدنش را در دهانش بگذارد. ایکی از کید کیں است که مر با سر بیرون زدی، زیرا این بدان منتدی است که در کوش و خزیده و ستبس در کونین فایزی کرکیده است.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما